Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi
S 1. oktobrom 2015,smo pričeli z uvajanjem novega načina rednega praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter novim načinom obračunavanja omenjene storitve za območja brez javne kanalizacije na območju občin Novo mesto, Dolenjske Toplice in Šmarješke Toplice. Obstoječi način praznjenja je bil do sedaj odvisen od vašega naročila omenjene storitve. Spremenjeni način dela pa bo omogočal sistematičen pristop k izvajanju storitve kot obvezne gospodarske javne službe.
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012, 109/2012) uvajamo redno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta ter mesečni obračun storitve.
Gospodinjstva so dolžna poskrbeti za redno praznjenje, Komunala Novo mesto, d. o. o., pa je kot izvajalec javne službe dolžna zagotoviti opravljanje storitve ter o tem voditi ustrezne evidence in izdelati poročila, ki jih narekuje Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Izvajanje storitve
Praznjenje greznic in blata iz MKČN se bo izvajalo po vnaprej določenem letnem programu po občinah in naseljih. O terminu odvoza bomo uporabnike obvestili po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom. Uporabnik lahko zahteva spremembo termina opravljanja storitve, če poda za to upravičene razloge. Spremembo termina je treba sporočiti najkasneje 8 dni pred izvedbo storitve na tel. št.: 07/39 32 751 od ponedeljka do petka med 6. in 14. uro ali na elektronski naslov: greznice.mcn@komunala-nm.si.

Uporabnik je dolžan na dan prihoda zagotoviti in omogočiti nemoten dostop do greznice ali MKČN (odprt pokrov). Praznjenje greznic in blata iz MKČN se bo sistematično izvajalo od ponedeljka do petka v skladu z operativnim programom izvajalca javne službe v času med 6. in 14. uro. Za končno obdelavo prevzetih vsebin grezničnih gošč in blata MKČN bomo poskrbeli na Centralni čistilni napravi Novo mesto (CČN).
Če se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN prej kot po treh letih, ste uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice. V tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku.

Obračun storitve
Storitev bomo obračunavali mesečno, in sicer skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami. V ceno je vključena tudi ocena obratovanja naprave za čiščenje odpadne vode, ki se izvaja enkrat na tri leta. V omrežnini so zajeti stroški infrastrukture, pri čemer se obdela vsebina iz greznic in MKČN (objekti in oprema čistilna neprave).
Mesečni znesek bomo zaračunavali glede na m3 porabljanje vode, odčitane na vodomeru (DN 20), oziroma bo izračunan na podlagi števila oseb (0,15 m3/osebo na dan).
V ceni je predviden odvoz 7 m3 vsebine greznic ali blata MKČN. Normativ za velikost pretočne in prekatne greznice je po standardih 1500 litrov/osebo. Skupni volumen greznice po normativih za pet oseb je 7500 l. Upoštevati je treba dejstvo, da mora za ustrezno anaerobno čiščenje odpadne vode v greznici ostati 1/6 gošče. Iz navedenega sledi, da odvoz 7 m3 ustreza normativom za nemoteno delovanje pretočne ali prekatne greznice, zgrajene po normativih.

Oprostitev plačila za kmetijska gospodarstva
Gospodinjstva, ki se ukvarjajo z registrirano kmetijsko dejavnostjo (MID), imajo možnost, da greznično goščo in blato MKČN zmešajo z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi, ter jo v najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru so opravičeni obveznosti praznjenja greznic in MKČN s strani izvajalca javne službe. Uporabnik izpolni obrazec Vloga za oprostitev izvajanja storitve skupaj z izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN.

Obveznosti uporabnika

Z vlogo za oprostitev uporabnik hkrati podpiše tudi izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN, s čimer se obvezuje:
- da bo vsako morebitno spremembo, ki vpliva na oprostitev plačila, javil izvajalcu javne službe;
- da bo pred potekom treh let predložil novo Vlogo za oprostitev izvajanja storitve, sicer se ga uvrsti v evidenco praznjenja in se mu prične zaračunavati stroške;
- da bo vodil evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČ v gnojno jamo bo letno poročal izvajalcu javne službe. Za to je na voljo obrazec Poročilo o praznjenju grezničnih gošč in blata MKČN v gnojno jamo (vlogo in obrazec najdete na spletni strani podjetja, sedežu podjetja ali v informacijski pisarni).
 
Informacijska pisarna
Vsem občanom in občankam nudimo brezplačno, strokovno in neodvisno svetovanje s področja ravnanja z odpadno vodo. Informacijska pisarna je odprta vsako sredo med 12. in 17. uro na lokaciji:
- CČN Novo mesto, Šmarješka cesta 10, 8000 Novo mesto,
- tel. št.: 07 39 32 467, e-pošta: mcn@komunala-nm.si,

- spletna stran: http://www.komunala-nm.si/.

 Obrazci:
Poročilo o praznjenju grezničnih gošč
Vloga za oprostitev izvajanja storitve