Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Trdota vode

Trdota vode je sestavljena iz začasne trdote (ali karbonatne trdote) in trajne trdote (ali nekarbonatne trdote).
Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov.


Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne oborijo sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.)
V pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja kjer voda izvira in od kemične sestave podlage preko katere teče. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin (CaCO3 – apnenčasta podlaga, CaMg(CO3)2 – dolomitska podlaga, CaSO4 – predeli z depoziti sadre). K trdoti vode seveda prispevajo tudi drugi ioni, vendar v znatno manjši meri: Na+, K+, Cl- in drugi (odvisno od kamenin).

Celokupna trdota pitne vode na vodovodnih sistemih:

VODNI VIR
TRDOTA (N)
Brusnice
11,3
Bučka
18,1
Dol Toplice
14,5
Gabrje
16,6
Hrastje
19,3
Kamenje
13,8
Jelendol
19,7
Javorovica
14,1
Mirna peč
15,3
Gornji Križ
15,6
Stare žage
16,0
Suhadol
20,5
Škocjan
17,9
Vrhpolje
17,6
Ždinja vas
11,6
Jezero
15,2
Stopiče
14,1
Globočec
15,6 

Pri segrevanju vode pride do razkroja kalcijevega hidrogenkarbonata, izloča se kalcijev karbonat, izhaja tudi ogljikov dioksid:
Ca(HCO3)2(aq) ------> CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g)

Obe reakciji sta pomembni tudi pri kraških pojavih, tako pri nastanku kapnikov, kraških jam in vrtač. Raztapljanje apnenčastih kamnin poteka po enačbi:
CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) ------> Ca(HCO3)2(aq)
Kalcijev karbonat je v vodi zelo slabo topen, ob prisotnosti ogljikovega dioksida pa poteče reakcija do kalcijevega hidrogenkarbonata, ki pa je dobro topen.

Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi katerih se pogosto pojavlja vodni kamen.

Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se ne pojavi vodni kamen.

LESTVICA TRDOTE VODE
0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda)
4 – 8 °dH mehka voda (deževnica)
8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
18 – 30 °dH trda voda
nad 30 °dH zelo trda voda


Enote
Trdoto lahko izražamo z različnimi merili. Standardizirana enota je izražena v miligramih kalcijevega karbonata na liter (mg/L CaCO3), pogosto pa se uporabljajo nemške trdotne stopinje (°dH), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 mL vode (oziroma 10 mg CaO na 1 L vode).

  • mmol/L – mmol CaCO3 na 1 L vode
  • mg/L – mg CaCO3 na 1 L vode
  • ppm (parts per million masa/volumen) – 1 g CaCO3 na 1000 L vode oz. 1 mg CaCO3 na 1 L vode

 

Različne "stopinje":

  • Nemške stopinje (°dH) – 1 °dH ustreza 1 mg CaO v 100 mL vode
  • Francoske stopinje (°fH) – 1 °fH ustreza 1 mg CaCO3 v 100 mL vode
  • Clarkove stopinje (°Clark)/Angleške stopinje (°E) – 1 °Clark ustreza 1 grain CaCO3 v 1 imperialni galoni vode
  • Ameriške stopinje (°trdote) – 1 °trdote ustreza 1 mg CaCO3 v 1 L vode (= 1 mg/L ali 1 ppm)

 

Preračun trdnotnih lestvic

 

 
   °dH °e °fH ppm mmol/l
 Nemške stopinje
1°dH
1 1,253 1,78 17,8 0,1783
Angleške stopinje
1°e 0,789 1 1,43 14,3 0,142
Francoske stopinje
 1°fH 0,560 0,702 1 10 0,1
Ameriške stopinje
1ppm 0,056 7,02 10,00 100,0 1
 mmol/l 1mmol/l 5,6
7,02 10,00 100,0 1
 

 


Ali ste vedeli?


Na videz zelo majhno iztekanje vode lahko predstavlja v daljšem časovnem obdobju veliko količino izgubljene vode.

Primer: Najpogosteje je vzrok za nekontrolirano iztekanje vode netesnenje WC-kotlička. V primeru manjšega »puščanja« kotlička, pri katerem izteče 0,01 lit/sek oz. (0,6 lit/min), pomeni, da bo v enem mesecu izteklo 26 m3 vode. Za primerjavo si vzemimo povprečno mesečno porabo štiričlanskega gospodinjstva, ki je od 15 do 20 m3.


Pošlji stanje vodomerne naprave

Komunala Novo mesto odčitava vodomerne naprave 3 krat letno. Stanje pa lahko odčitate tudi sami in ga pošljete po elektronski pošti ali pa sporočite na telefon 3932 580. Zaželeno je, da vodomer odčitate med 20. in 30. v mesecu, kar zagotavlja, da boste poravnali dejansko količino porabljene vode v tekočem mesecu in da ne boste plačevali pavšala. Vodomer prikazuje porabo v litrih, zato zadnjih treh številk (za decimalno vejico) ne beremo. Npr. stanje vodomera 00060,504 pomeni 60 m3 in 504 litrov. Sporočamo samo stanje v m3.

Obrazec »stanje vodomerne naprave« se vpisuje na Moja e-komunala

Št.odjemnega mesta odčitamo iz mesečnega računa

 

Kaj narediti, če opazite okvaro vodovodnega omrežja?

V primeru, da pride do okvare in iztekanja vode v stanovanju oziroma v hiši, takoj zaprete ventil v vodomernem jašku in s tem preprečite nadaljnjo iztekanje vode. Za okvaro, ki se pojavi na internem vodovodnem omrežju, pokličete domačega vodovodnega inštalaterja. Če opazite, da voda teče iz vodomernega jaška ali se pojavlja na mestih, kjer vode ponavadi ni, pokličete dežurnega vodovodarja na tel. 3932 450. 

 

KRITERIJI ZA RAZGLASITEV UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE 

PRIPOROČILA ZA RAVNANJE PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO S PITNO VODO S CISTERNAMI 

NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE 

 

CoolDNN - Simple FAQ

V Komunali Novo mesto smo v letu 2006 pričeli menjati vodomere z novimi volumetričnimi vodomeri, ki so opremljeni z radijskimi oddajniki. Vodomere menjamo v sklopu redne menjave, ki je zakonsko predpisana na vsakih 5 let. V letošnjem letu predvidevamo, da bomo zamenjali do 3.500 vodomerov, v naslednjih petih letih pa bi z volumetričnimi vodomeri opremili vsa merilna mesta. Menjava vodomera je za uporabnika brezplačna, ker storitev redne menjave poravnamo iz postavke števnina.

Volumetrični vodomer se od klasičnega večnatočnega (turbinskega) vodomera razlikuje v načinu delovanja. Medtem ko se pri klasičnemu vodomeru vrti turbina, katere gibanje se prenaša na številčnico, se pri volumetričnem vodomeru polni in prazni komora, ki vrti številčnico. Zaradi načina delovanja so volumetrični vodomeri natančnejši od predhodnih vodomerov, poleg tega pa imajo tudi možnost enostavne montaže radijskega oddajnika in možnost zamenjave merilnega vložka brez izgradnje ohišja vodomera. Po petih letih se na vodomeru zamenja samo merilni vložek, ki je že tovarniško umerjen in overjen. Zamenjava je zaradi tega enostavnejša, delavec pa jo z uporabo lahkega ročnega orodja hitro opravi.

 

Volumetrični vodomer z radijskim oddajnikom

Na glavi vodomera je montiran radijski oddajnik, ki omogoča prenos stanja porabe preko radijskih valov. Odajnik ima svoj vir energije, tako da ne potrebuje priključka na električno omrežje. Vgrajena baterija zagotavlja delovanja oddajnika vsaj 10 let, kar zadošča za dve redni menjavi. V idealnih pogojih lahko vodomer odčitamo že na oddaljenosti do 100 metrov od vodomernega jaška. Pogoj za dober domet radijskega signala pa je, da med popisovalcem in vodomerom ni zgradb ali drugih pregrad, ki bi ovirale radijski signal. V praksi se je pokazalo, da večino vodomerov odčitamo na oddaljenosti okoli 30 m, če se vodomer nahaja v klasičnem hišnem vodomernem jašku. Prav tako je možno daljinsko odčitovanje vodomerov, ki so montirani v kleteh večstanovanjskih zgradb, vendar pa je v teh primerih »vidnost« vodomera nekoliko slabša. Popis vodomerov se lahko opravi tudi iz vozila, pogoj pa je, da se vozilo premika z ustrezno hitrostjo, ki ne sme biti previsoka. 


Popisovalec z napravo za daljinsko odčitovanje vodomerov

Nov vodomer se od starega razlikuje tudi po tem, da ima že vgrajen nepovratni ventil, ki onemogoča pretok vode v obratni smeri. Uporabniki naj v primerih, ko pride do puščanja varnostnega ventila neposredno po zamenjavi vodomera, preverijo delovanje razteznostne posode. Komunala Novo mesto bo z omenjenim načinom odčitavanja vodomerov prva v Sloveniji in po nam znanih podatkih tudi ena prvih v Evropski skupnosti, ki bo v tolikšnem obsegu prešla na radijski način odčitavanja, za porabnike pa to pomeni kvalitetnejšo storitev obračuna in točen podatek o stanju vodomera tudi v primeru njegove nedostopnosti.