Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Kakovost za zadovoljne uporabnike

CERTIFIKAT - SRCU PRIJAZNO PODJETJE

V januarju 2016 smo s podjetjem MiDS začeli načrtovati projekt Srcu prijazno podjetje, pod okriljem katerega aktivnosti izobraževanja izvajamo vsako leto. S projektom iHeLP želimo zagotoviti hitrejše nudenje pomoči sočloveku. Skupaj pišemo srčno zgodbo, saj z delavnicami temeljnih postopkov nudenja prve pomoči ozaveščamo ljudi, kako lahko ti kot prvi posredovalci pravilno odreagirajo na prizorišču nesreče. Udeležence seminarjev informiramo o pomembnosti skrajševanja časa nudenja kakovostne prve pomoči doma, v službi ali na poti. Komunala Novo mesto na ta način zagotavlja večjo varnost za vse obiskovalce in zaposlene. Cilj projekta je ozaveščati zaposlene, in tudi občane o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja. S projektom želimo povečati varnost v podjetju in med okoliškimi prebivalci. Komunala Novo mesto d.o.o. je tudi prejemnica certifikata »Srcu prijazno podjetje«, ki ga podeljuje MiDS Defibrilator imamo na upravni stavbi na Podbevškovi 12 in upravni stavbi CČN naprave na Šmarješki 10. Defibrilator MONM pa je dosegljiv tudi na pokopališču Srebrniče.

 

CERTIFIKAT - DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Komunala Novo mesto d.o.o., je meseca julija 2013, prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (DPP), ki predstavlja orodje za učinkovitejše in kakovostnejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. S tern je podjetje stopilo na pot spremembe organizacijske kulture in se zavezalo vpeljati izbrane ukrepe za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Podjetje se je z izvedbenim načrtom zavezalo, da bo v obdobju treh let implementiralo 12 ukrepov.

Na podlagi pozitivne ocene revizorskega poročila, nam je 21. oktobra 2016, revizorski svet izdal sklep o prejem u polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). Podjetje bo poleg obstoječih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi, kom uničevanje z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus - vstop v solo in uvajanje v vrtec, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom place zaradi izrednih družinskih razlogov, otroci v podjetju, izdelava brošure, ustanovitev tim a za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, novoletno obdarovanje otrok), v obdobju naslednjih treh let, uvedlo se tri nove ukrepe: otroški časovni bonus - možnost koriščenja prostega delovnega dne za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne sole, korporativno prostovoljstvo in pozornost do zaposlenega ob rojstnem dnevu. Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je velik izziv sodobne družbe. To se posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno več časa preživimo na delovnem mestu. Podjetje se zaveda, da prednost družini prijaznega pristopa za zaposlene pomeni povečanje motivacije za delo, večjo pripadnost podjetju, večje zadovoljstvo in ublažitev stresa, posledično pa tudi zmanjšanje stroškov, ki so povezani s fluktuacijo zaposlenih ter hkrati povečanje ugleda podjetja v širši javnosti. Sprejem novih ukrepov in ohranitev certifikata bo imel na zaposlene dolgoročne pozitivne učinke, saj bo omogočal tudi v prihodnje lažje usklajevanje družinskih obveznosti in dela.

 

CERTIFIKAT - PIJMO VODO IZ PIPE 

 

V petek, 19.4.2019 smo podpisali zavezo certifikata Vodo iz pipe; s katero smo se zavezali, da je prakso pitja vode iz pipe, kot naše najbolj dragocene dobrine, potrebno aktivno spodbujati, promovirati in prakticirati. Želimo spreminjati naše navade in prispevati k ohranjanju tistega, kar je najpomembnejše  - našega zdravja in okolja. Smo imetniki certifikata Voda iz pipe.

S podpisom zaveze certifikata Voda iz pipe se v podjetju zavezujemo, da bomo v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujali tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem želimo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

S podpisom Zaveze certifikata Voda iz pipe se v podjetju zavezujemo, da:

 • bomo v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organiziramo, ponujali pitno vodo iz pipe;
 • bomo k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike;
 • bomo zaposlene in ostale deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi;
 • bomo pitno vodo iz pipe stregli v steklenih vrčih in kozarcih ter se bomo, kadar je le mogoče, izogibali ponujanju predpakirane vode.

Izjeme veljajo:

 • za druge ponudnike gostinskih storitev v poslovnih prostorih organizacije; za ponudnike pijač in prigrizkov iz avtomatov v poslovnih prostorih organizacije; ob protokolarnih dogodkih, kjer ponujanje odprtih pijač ni dovoljeno;
 • v primeru zdravstvene neustreznosti vode iz pipe;
 • v primeru športnih ali podobnih prireditev, kjer zagotavljanje pitne vode iz pipe ni možno;
 • v drugih izjemnih primerih, kjer zaveze iz objektivnih razlogov ni mogoče izpolnjevati.

Kakšne so prednosti pridobitve certifikata za podjetje?

 • Pokazali bomo, da nam skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč način delovanja;
 • prispevali bomo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa tako znotraj našega podjetja kot tudi na dogodkih, ki jih organiziramo;
 • prispevali bomo k zdravju in dobrobiti naših zaposlenih.

 

 

CERTIFIKAT - SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH STANDARDOV ISO 9001 TER SISTEMA VAROVANJA OKOLJA PO ZAHTEVAH STANDARDA ISO 14001

Kakovost za zadovoljne uporabnike

 

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce.

Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

Osnovna načela politike kakovosti in varovanja okolja:

- identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«; z njim smo si zastavili cilj delovanja našega podjetja, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh,

- izvajanje storitev sklano z izpolnjevanjem zakonske in druge regulative na področju varovanja okolja,

- stalno usposabljanje in izobraževanje naših zaposlenih,

- redno spremljanje doseganje zastavljenih ciljev,

- zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,

- okoljsko odgovorno ravnanje,

- dosledno upoštevati okoljevarstvene smernice podjetja,

- skrb za sodobno opremo in njeno vzdrževanje,

- racionalno gospodarjenje s svojimi viri in surovinami ter nenehno prizadevanje zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja,

- vsem zaposlenim zagotavljati varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire,

- varovati podatke uporabnikov naših storitev.

Vzpostavili, vzdrževali in izboljševali smo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001. Za vsako leto si postavimo merljive letne cilje kakovosti poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljamo, sprotno izvajamo potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

 

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce.

Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo potrebam kupcev. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene dejavnosti.

Osnovna načela politike kakovosti in varovanja okolja: (prenesite PDF izvod)

 

- identiteto in razvoj podjetja izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«; z njim smo si zastavili cilj delovanja  našega podjetja, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh,
- izvajanje storitev sklano z izpolnjevanjem zakonske in druge regulative na področju varovanja okolja,
- stalno usposabljanje in izobraževanje naših zaposlenih,
- redno spremljanje doseganje zastavljenih ciljev,
- zagotavljanje proizvodov in storitev, ki ustrezajo zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi, ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
- okoljsko odgovorno ravnanje,
- dosledno upoštevati okoljevarstvene smernice podjetja,
- skrb za sodobno opremo in njeno vzdrževanje,
- racionalno gospodarjenje s svojimi viri in surovinami ter nenehno prizadevanje zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti podjetja,
- vsem zaposlenim zagotavljati varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire,
- varovati podatke uporabnikov naših storitev.

Zastavili smo si naslednje cilje:

- vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001,
- za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

KRIZNE SITUACIJE

Iz dneva v dan smo bolj izpostavljeni kriznim situacijam. Za krizo je značilen časovni pritisk, kar pomeni, da moramo hitro sprejemati odločitve in obvladovati stres vseh udeležencev v krizi. Udeleženci želijo podrobno vedeti, kaj se v podjetjih dogaja in kako bo to vplivalo nanje. Zato je v krizah potrebno posebno pozornost posvetiti komuniciranju z zunanjimi javnostmi. Na kakšen način se spopadamo mi s kriznimi situaciji smo zapisali v internem dokumentu, kriznem priročniku. Krizni priročnik je živ dokument in ga sproti dopolnjujemo. (prenesite PDF izvod)

Prenosi

Prenesite si:

Politika kakovosti