Skoči do osrednje vsebine
 • Reklamacije
 • eKomunala
 • Najdi

Priključitev objekta na vodovodno omrežje

 1. Vsi pogoji za pridobitev vodovodnega priključka izhajajo iz Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju posamezne občine.
 2. Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje mora naročnik z izvajalcem javne službe – v nadaljevanju upravljavec, skleniti pogodbo o priključitvi.
 3. K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe, ali njegov pooblaščenec, priložiti:
  1. gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski objekt, ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba ali gradbeno inženirski objekt zgrajen pred letom 1967;
  2. odločbo o odmeri komunalnega prispevka po veljavnem Odloku, ki ureja odmero komunalnega prispevka;
  3. dokazilo o plačilu zapadlih obveznostih iz odločbe o komunalnem prispevku;
  4. dokazilo o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta;
  5. osebne podatke (matična in davčna številka ter kontaktni telefon).
 4. K prijavi začasnega vodovodnega priključka mora lastnik stavbe, ali njegov pooblaščenec, priložiti:
  1. izjavo o izvedbi začasnega vodovodnega priključka, katero se pridobi na občini;
  2. odločbo o odmeri komunalnega prispevka po veljavnem Odloku, ki ureja odmero komunalnega prispevka;
  3. dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (kolikor odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazilo o poravnanih zapadlih obveznostih);
  4. dokazilo o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta;
  5. osebne podatke (matična in davčna številka ter kontaktni telefon).
 5. Priključitev objekta na javno vodovodno omrežje vključno z vodomerno napravo lahko izvede le upravljavec.
 6. Odvzem vode iz javnega vodovoda je možen samo preko vodomerne naprave.
 7. Vrsto in tip vodomerne naprave določi upravljavec, kakor tudi traso priključka z vodomernim mestom, ki mora biti praviloma izven objekta čim bližje javnemu vodovodu.
 8. Upravljavec si pridržuje pravico priključevanja ostalih uporabnikov preko predmetnega priključka pod pogojem, da si bodoči uporabnik pridobi ustrezno soglasje in pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti strank v postopku.
 9. Vodovodni priključek od priključnega mesta do vključno vodomera brez vodomernega jaška prevzame po izvedbi v upravljanje upravljavec.
 10. Stavba ali gradbeno inženirski objekt, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme priključiti na javni vodovod!

 

Dokumentacijo in dokazila lahko pošljete po navadni pošti na naslov Komunal Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, oziroma po elektronski pošti na naslov  damir.franko@komunala-nm.si. Uradne ure: PON - SRE - PET (8.00 – 10.00 in 10.30 – 13.00). Kontaktni telefon: 07 39 32 560.


Obveznosti uporabnika vodovodnega priključka

 1. Redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega mesta in internega hidrantnega omrežja.
 2. Zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in poškodovanjem.
 3. Upravljavcu je potrebno omogočiti: 
  1. nemoten dostop do vodomernega mesta;
  2. pregled ustreznosti priključka stavbe;
  3. vzorčenje pitne vode na internem vodovodnem omrežju.
 4. Obveščanje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu in priključku stavbe ter omogočanje izvedbe odprave okvare in obnove.
 5. Pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode.
 6. Redno plačevanje storitev upravljavcu, urejanju medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah.
 7. Izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode.
 8. Upravljavcu dovoliti v svojem imenu in v imenu pravnih naslednikov brez odškodninskih zahtevkov uporabo svojega zemljišča in nepremičnin za redno in izredno vzdrževanje vodovodnega priključka.

V primeru, da naročnik priključka v roku enega leta od prijave ne naroči izvedbo vodovodnega priključka, postane prijava priključka brezpredmetna.

Priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje

 1. Vsi pogoji za pridobitev kanalizacijskega priključka izhajajo iz: Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju posamezne občine, iz Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji posamezne občine, in iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki tudi normativno urejajo to področje o javni kanalizaciji. 
 2. Za priključitev na javno kanalizacijo si mora investitor, lastnik ali upravljavec zgradbe pridobiti Soglasje Komunale Novo mesto, d.o.o..
 3. Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik izvesti sledeče aktivnosti:
  1. Pridobiti Odločbo o višini komunalnega prispevka in potrdilo o plačanem komunalnem prispevku pristojne občine,
  2. podati prijavo priključka na Komunali Novo mesto, delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 08:00 – 10:00 in od 10:30 - 13:00 ure, (potrebujete: davčno številko, EMŠO, gradbeno dovoljenje ali dokazilo o legalnosti objekta, Odločbo o komunalnem prispevku pristojne občine, ter dokazilo o plačilu zapadlih obveznostih komunalnega prispevka,
  3. na Komunali se pripravi pogodba za odkaz in vris kanalizacijskega priključka v GIS (geoinformacijski sistem), vrednost pogodbe po trenutno veljavnem ceniku.
 4. Pri odkazu izvedbe priključka, vam Komunala Novo mesto izda soglasje za gradnjo kanalizacijskega priključka.
 5. Na kanalizacijski sistem za odvajanje fekalnih odpadnih voda se priključuje samo fekalna odpadna voda.
 6. Soglasje lastnikov oz. uporabnikov parcel, preko katerih bo potekala priključitev si pridobi vsak posameznik sam. 
 7. Uporabniki javne kanalizacije plačujejo  kanalščino  na podlagi ugotovljene količine pitne ali industrijske vode pa ceni, ki jo določi na osnovi zakonodaje ustrezen organ.
 8. Ob zaključku postopka, Komunala Novo mesto d.o.o., izda končno obvestilo o ustrezni izvedbi kanalizacijskega priključka.

 

Dokumentacijo in dokazila lahko pošljete po navadni pošti na naslov Komunal Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, oziroma po elektronski pošti na naslov  andrej.stepec@komunala-nm.si. Uradne ure: PON - SRE - PET (8.00 – 10.00 in 10.30 – 13.00). Kontaktni telefon: 07 39 32 467.


Priključitev objektov na MKČN

Priključevanje objektov na MKČN, predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list. RS, št. 98/15). Postavitev MKČN je posredno opredeljena z aglomeracijami. Vlagatelj pridobi Informacije osebno na pristojni občini ali na Komunali Novo mesto d. o. o.. Lokacija postavitve MKČN je na parceli lastnika objekta, za sosednje parcele mora biti pridobljeno soglasje lastnika parcel.

Vgrajena MKČN, manjša od 50 PE, mora imeti kot gradbeni proizvod, izjavo o lastnostih izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot je predpisana v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št 98/2015).

Lastnik MKČN mora v roku 3 do 9 mesecev po zagonu MKČN pri pooblaščenem izvajalcu (akreditiranem laboratoriju) naročiti »prve meritve«. Lastnik mora »Poročilo o prvih meritvah« (sledi povezavi), v katerem je obvezna priloga analizni izvid, dostaviti izvajalcu javne službe najpozneje v roku enega meseca. Izvajalec javne službe upravičencu izda »Izjavo o ustreznosti MKČN«  (sledi povezavi). Izvajalec javne službe vsako MKČN pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izda »Poročilo o pregledu MKČN« (sledi povezavi).

Okoljska dajatev se na podlagi Uredbe (Uradni list RS, št 80/2012, 13 člen) zniža za 90%, naslednji mesec po datumu dostavljenega analiznega izvida.

Prevzem blata iz MKČN zagotavlja upravljavec glede na zmogljivost  posamezne MKČN, vendar najmanj enkrat na tri leta. Pristojna služba je Sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kontaktna oseba je ga. Barbara Murgelj Jerman, te. št. 07 39 32 529 ali 031 244 614), elektronski naslov: Barbara.MurgeljJerman@komunala-nm.si


Dodatne informacije

PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA
Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokumentacijo, ki je predpisana v določbah

Gradbenega zakona (GZ), Url.RS, št. 61, z dne 2.11.2017.SMERNICE, MNENJA
Vlogi za izdajo smernic in mnenj je potrebno priložiti dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).


KONTAKTNE OSEBE

Projektni pogoji; Soglasja; Vodovodni priključki;
Odkaz na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Damir Franko
Telefon: 07/ 3932 560
GSM: 041/ 734 943
e-mail: damir.franko@komunala-nm.si

Prijava MKČN; Kanalizacijski priključki
Andrej Štepec
Telefon: 07/ 3932 467
GSM: 051 314 149
e-mail: andrej.stepec@komunala-nm.si