Skoči do osrednje vsebine
  • Reklamacije
  • eKomunala
  • Najdi

Naslov projekta: Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje

Akronim operacije: OJE

Strateški cilj: Bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist vseh prebivalcev na podeželju.

Ukrep: 2.B Oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih

 

Nosilec operacije: Komunala Novo mesto d. o. o.

Ostali partnerji v operaciji: Mestna občina Novo mesto, Osnovna šola Center Novo mesto, Društvo Rokoroki, so.p., Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Opis in aktivnosti v projektu (kratko): Namen projekta je dvig kvalitete življenja prebivalcev na podeželju. Dolgoročna korist bo neposredno za prebivalce z revitalizacijo vaških središč, zmanjševanjem onesnaževanja in ekološko osveščenostjo, posredno pa tudi vpliv na razvoj zelenega turizma. Hkrati bo projekt pripomogel k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja novost na obravnavanem podeželskem območju. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta.

Rezultati: Vsaka urejena površina v vaškem jedru pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj jedra, s tem pa na socializacijo prebivalcev. Javno odlaganje odpadnega jedilnega olja v urejene površine - ulične zbirne posode krepi zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni mladi in predstavniki ranljivih skupin, ki se jih na takšen način še dodatno stimulira. Nadalje se z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava. S promocijami, delavnicami in animacijskimi dogodki bomo informirali prebivalce o pozitivnih rezultatih recikliranja odpadnega jedilnega olja za povečanje dolgoročne kakovosti njihovega življenja in ohranjanje narave.

Cilj(i) projekta:  Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico. Z reciklažo odpadnega jedilnega olja zmanjšuje onesnaženost okolja - izboljšuje se kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranja narava.

Trajanje projekta: januar 2020 – december 2021 (24 mesecev)

Celotna vrednost projekta: 104.932,89 EUR z DDV
Upravičeni stroški: 89.471,65 EUR brez DDV
Sofinanciran delež sredstev: 71.577,32 EUR

Sofinancirana sredstva partnerja Komunala Novo mesto d.o.o.:  55.158,92 EUR

Kontakt: Sonja Kolenc, sonja.kolenc@komunala-nm.si ; 031 650 989

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Povezave:

 

 

________________________________________________________________________________________________

Dolenjska podeželska tržnica

Naziv projekta: »Dolenjska podeželska tržnica«
Vodilni partner: Zavod Situla
Ostali partnerji v projektu: Komunala Novo mesto d.o.o., Mestna občina Novo mesto, Turistično kulturno društvo Trškogorsko srce

Aktivnosti v projektu: Za potrebe izvedbe projekta bo potreben nakup stojnic (30 kom.), katere bi s pomočjo mladih oblikovalcev stilsko oblikovali v barvah regije. S tem bi stojnice kot premični objekt postale prepoznavne zaradi svoje videza med obiskovalci.
Stojnice z lokalnimi ponudniki živil ter rokodelci pod skupno blagovno znamko Dolenjska podeželska tržnica nato gostujejo po krajih in že uveljavljenih dogodkih celoto leto 2022. Glede na letni čas se tudi prilagaja ponudba na stojnici (med junijem in septembrom več živilskih ponudnikov, novembra vinarji, decembra rokodelci za domača božična darila, ... ). Poleg tržne dejavnosti pa je v sklopu operacije tudi spremljevalni program, ki je v prvi vrsti namenjen otrokom in mladim družinam in promovira kulturno dediščino, ekologijo in zdrav način življenja preko ustvarjalnih delavnic, gledaliških predstav ali pa vodenih ogledov krajev.
Operacija pomaga obujati središča naselij, medtem ko z gostovanji na večjih dogodkih poskrbi za dodaten spremljevalni program in možnost ponudnikom za razvoj svoje dejavnosti.

Namen projekta: Projekt pomaga obujati središča naselij oziroma občin, medtem ko z gostovanji na večjih dogodkih poskrbi za dodaten spremljevalni program in možnost ponudnikom za razvoj svoje dejavnosti.

Cilji projekta: Lokalno osveščeno prebivalstvo o pomenu lokalne samooskrbe, ekološke pridelave – projekt bo prebivalcem regije predstavila lokalne pridelovalce, tudi ekološke, ki bodo pripomogli k osveščanju pomena lokalne pridelave ter uživanju kvalitetne hrane. Z višjim povpraševanjem po kvalitetni in ekološki prehrani pa bo posredno tudi višji interes pridelovalcev po pridelavi ekoloških pridelkov.
Posredno:
Nova delovna mesta – operacija bo z dvigom prodaje spodbudila lokalne pridelovalce in rokodelce k razvoju svoje dejavnosti, kar posredno vodi v odpiranje novih delovnih mest.

Pričakovani rezultati:

- nakup 30 stojnic, katere tudi vizualno predstavljajo regijo in pridelovalce z regije (stojnice so trajne in omogočajo izvedbo projekta tudi v prihodnjih letih)
- izvedba vsaj 30 gostovanj po občinah LAS DBK s tržnico in spremljevalnim programom
- izvedba desetih delavnic za otroke in osebe s posebnimi potrebami, ki bodo osveščale o lokalni samooskrbi in zdravi prehrani
- izvedba štirih spremljevalnih dogodkov vezanih na promocijo kulturne dediščine na podeželju (promocija folklore, slovenske ljudske glasbe in ljudskih šeg in navad)
- promocija zdrave prehrane, lokalne samooskrbe ter ponudbe lokalnih pridelovalcev skozi celotno leto na socialnih omrežjih – s tem osveščamo o projektu tudi tiste, ki se tržnic ne morejo udeležiti
- spodbujanje lokalnih pridelovalcev in rokodelcev, da se predstavijo celotni regiji na tržnici in s tem tržijo lokalne pridelke in rokodelske izdelke.
Trajanje operacije: januar 2022–december 2023
Celotna vrednost: 37.088,62 eur
Višina sofinanciranih stroškov: 5.810,40 eur
Programsko financiranje EKSRP: 80 %
Kontaktna oseba: Simon Štukelj 041 504 596

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Povezave:
Program razvoja podeželja – PRP
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
LAS Dolenjska in Bela krajina

__________________________________________________________________________________________

Zbiraj odpadno jedilno olje za čištejše okolje

Naslov projekta: Zbiraj odpadno jedilno olje za čistejše okolje
Akronim: okOLJE
Trajanje projekta: marec 2023 – junij 2024
Partnerji: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Komunala Trebnje d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o.
Skupna vrednost projekta: 91.692,85 EUR
Višina sofinanciranja: 64.850,02 EUR

Opis projekta:
Glavni cilj je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter izvedba kampanje z izobraževalnimi delavnicami o pomenu ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja. Odpadno jedilno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico.
Odpadno jedilno olje predstavlja velik ekološki problem, ki ga je z organiziranim zbiranjem mogoče zelo učinkovito in preprosto zmanjšati. Sam produkt je po procesu čiščenja/filtracije mogoče uporabiti za različne inovativne produkte, kot na primer predelava v ekološke sveče, biogorivo. Pozitiven vpliv zmanjševanja onesnaženja podtalnice bo na varstvu okolja in ohranjanju narave, nižjih stroških upravljanja čistilnih naprav ter kakovostni ekološko pridelani hrani.
Glavni neposredni učinek je vpliv na zmanjšanje onesnaževanja narave ter povečana ekološka ozaveščenost lokalnega prebivalstva.

Rezultati projekta:
- nameščeni zbiralniki odpadnega jedilnega olja na 18 lokacijah (Trebnje 14, Dolenjske Toplice 1, Žužemberk 3)
- razdeljenih 10.800 posodic (2,2 l) za zbiranje odpadnega
- jedilnega olja v občinah Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice
- izvedena kampanja ozaveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu pravilnega odlaganja odpadnega jedilnega olja in možnostih ponovne uporabe na celotnem območju LAS (v vsaki občini izvedena najmanj ena izobraževalna delavnica – 4 delavnice)

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP.