Na podlagi pozitivne ocene revizorskega poročila nam je 21. oktobra 2016 revizorski svet izdal sklep o prejemu polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP). Podjetje bo poleg obstoječih ukrepov (komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine, fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, otroci v podjetju, izdelava brošure, ustanovitev tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, novoletno obdarovanje otrok), v obdobju naslednjih treh let, uvedlo še tri nove ukrepe: otroški časovni bonus – možnost koriščenja prostega delovnega dne za udeležbo na informativnem dnevu otroka v 9. razredu osnovne šole, korporativno prostovoljstvo in pozornost do zaposlenega ob rojstnem dnevu.

Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je velik izziv sodobne družbe. To še posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno več časa preživimo na delovnem mestu. Podjetje se zaveda, da prednost družini prijaznega pristopa za zaposlene pomeni povečanje motivacije za delo, večjo pripadnost podjetju, večje zadovoljstvo in ublažitev stresa, posledično pa tudi zmanjšanje stroškov, ki so povezani s fluktuacijo zaposlenih ter hkrati povečanje ugleda podjetja v širši javnosti. Sprejem novih ukrepov in ohranitev certifikata bo imel na zaposlene dolgoročne pozitivne učinke, saj bo omogočal tudi v prihodnje lažje usklajevanje družinskih obveznosti in dela.

november, 2016

 »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE«

Komunala Novo mesto d.o.o. je julija 2013 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Komunala se je s prejemom certifikata „Družini prijazno podjetje“ pridružila družbi uglednih slovenskih podjetij in ustanov, ki s kakovostnim delovnim okoljem za zaposlene dolgoročno krepijo svoj razvojni potencial in konkurenčnost.

Certifikat Družini prijazno podjetje v naše podjetje prinaša večje zavedanje o tem, da je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zelo pomembno, saj so tako zaposleni lahko zadovoljni v službi in v zasebnem življenju in zato bomo v prihodnje temu področju posvečali še več pozornosti.

Za sprejetje osnovnega certifikata „Družini prijazno podjetje“ smo v Komunali sprejeli štiri obvezne in osem dodatnih ukrepov, ki so tako zastavljeni, da so ugodni tudi za ostale zaposlene – brez družin. Med obveznimi ukrepi pri obravnavi družini prijaznega podjetja so: komuniciranje z zaposlenimi, komunikacija z zunanjo javnostjo, raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, izobraževanje vodij na področju usklajevanje dela in družine. Med osmimi neobveznimi ukrepi, ki jih je podjetje uveljavilo pa so: fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda, časovni konto, otroški časovni bonus – vstop v šolo, dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov, otroci v podjetju, izdelava brošure, ustanovitev tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, novoletno obdarovanje otrok.

Podjetje si bo prizadevalo, da bodo ukrepi resnično zaživeli med zaposlenimi in postali del organizacijske kulture. Kot družbeno odgovorno podjetje se podjetje zaveda, da so naši zaposleni najpomembnejši del organizacije. Njihova mnenja, stališča, predlogi in tudi težave so pomembni. S skupnim prizadevanjem za uresničevanje zaposlenim prijazne organizacijske politike bomo zagotovili pogoje za lažje usklajevanje družinskih in poslovnih obveznosti vseh nas.

Na podlagi uspešnega izbora ukrepov smo 5. julija 2013 prejeli osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Zdaj je pred nami triletno obdobje uresničevanja sprejetih ukrepov in poročanje o napredku. Ob koncu obdobja sledi zunanja revizija, ob pozitivni oceni pa tudi prejem polnega certifikata »Družini prijazno podjetje«.

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

junij, 2013

Vsebinsko kazalo