Kanalizacijski sistem

Javni kanalizacijski sistem predstavlja skupek kanalizacijskih vodov s pripadajočimi objekti in napravami, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje. Sestavljeno je iz cevovodov, revizijskih jaškov, zadrževalnikov, razbremenilnikov, črpališč odpadnih voda, in poteka vse do zaključka v čistilni napravi. Javni kanalizacijski sistem je v lasti samoupravne lokalne skupnosti ter v upravljanju pooblaščenega izvajalca javne službe. 

Občina Naziv kanalizacijskega sistema dolžina Kje se čistijo odpadne vode?
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Novo mesto 225 km CČN Novo mesto
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Ratež 11 km ČN Gumberk
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Brusnice 9 km ČN Brusnice
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Otočec 7 km ČN Otočec
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Prečna 4 km ČN Prečna
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Suhadol 2 km ČN Suhadol
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Brezje <1 km ČN Brezje
Novo mesto Kanalizacijsko omrežje Luknja <1 km ČN Luknja
Mirna Peč Kanalizacijsko omrežje Mirna Peč 11 km ČN Mirna Peč
Mirna Peč Kanalizacijsko omrežje Globodol 3 km ČN Globodol
Mirna Peč Kanalizacijsko omrežje Šranga 2 km ČN Šranga
Straža Kanalizacijsko omrežje Straža 30 km ČN Straža
Dolenjske Toplice Kanalizacijsko omrežje Dolenjske Toplice 25 km ČN Dolenjske Toplice
Žužemberk Kanalizacijsko omrežje Žužemberk 21 km ČN Žužemberk
Šmarješke Toplice Kanalizacijsko omrežje Šmarješke Toplice 20 km ČN Šmarješke Toplice
Šmarješke Toplice Kanalizacijsko omrežje Šmarjeta 6 km ČN Šmarjeta
Šmarješke Toplice Kanalizacijsko omrežje Žaloviče 2 km ČN Žaloviče
Škocjan Kanalizacijsko omrežje Škocjan 8km /

Glede na tipe kanalizacijskih vodov javno kanalizacijo delimo na

  • Gravitacijski kanalizacijski vodi - kar pomeni da odpadna voda odteka v padcu po delno polnih ceveh. Starejši vodi so bili izvedeni z betonskih ali salonitnih cevi. Zadnjih 30  let se uporabljajo cevi z umetnih materialov ( PVC, poliester, PP) z večjo gladkostjo ter daljšo življenjsko dobo.
  • Tlačni kanalizacijski vod – je vod v katerem odpadna voda teče pod tlakom s pomočjo črpalk. Praviloma gre za krajše vode za premagovanje višinskih razlik. Večinoma se uporablja polietilenske cevi ali cevi z nodularne litine. 
     

Glede na vrsto odvajanja odpadne vode delimo javno kanalizacijo na

  • mešano – odpadna in padavinska voda se odvaja skupaj v enem kanalizacijskem sistemu;
  • ločeno – odpadna voda se odvaja v fekalni kanalizaciji, padavinska voda pa v meteorni kanalizaciji.

Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek je v lasti in upravljanju lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.

Cestne rešetke ter peskolovi na javnih površinah niso v upravljanju Komunale Novo mesto.
Za informacije se obrnite na upravljalca cest.

Vsebinsko kazalo