Redna storitev

Na vsaka tri leta organizirano praznimo greznice in MKČN vsem partnerjem, ki to storitev mesečno plačujejo. Obveščeni ste / boste po pošti vsaj 15dni pred izvedbo. Poskušali bomo uskladiti termin, ki vam odgovarja. Praznjenje greznic in blata iz MKČN se izvaja od ponedeljka do petka  v času med 6. in 14. uro.

Praznjenje in čiščenje greznic ter MKČN

Izvajanje praznjena greznic in blata iz MKČN

Zgodi se, da je potreben odvoz grezničnih gošč ali blata MKČN tudi izven planiranih praznjenj. Pokličite na 031 344 958 ali nas kontaktirajte na greznice.mkcn@komunala-nm.si in dogovorili se bomo za termin. Izredni odvozi so plačljivi, račun prejmete po pošti.

Cenik storitve

Praznjenje greznice ali blata MKČN: 87,60 EUR /h z DDV
Prevzem vsebine greznic:   5,75 EUR /m3 z DDV
Prevzem blata MKČN: 17,25 EUR /m3 z DDV

Intervencijsko izvajamo praznjenje tudi izven delovnega časa, pri čemer se upošteva pribitek na postavko +30%, nedelje in prazniki s pribitkom +50%.

Podrobnosti

Uporabnik je dolžan na dan prihoda zagotoviti in omogočiti nemoten dostop do greznice ali MKČN (odprt pokrov). Praznjenje greznic in blata iz MKČN izvaja od ponedeljka do petka  v času med 6. in 14. uro. V sklopu izvedbe ene storitve je predviden odvoz 7 m3 vsebine greznic ali blata MKČN. Prevzeto vsebino grezničnih gošč ali blata iz MKČN dostavimo na Centralno čistilno napravo Novo mesto.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se redno praznjenje greznic in MKČN izvede najmanj enkrat na tri leta (glede na povprečno mesečno porabo vode), obračuna pa se mesečno preko položnice.

Če se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN prej kot po treh letih, ste uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice v sklopu stranske storitve, in v tem primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se redno praznjenje greznic in MKČN izvede najmanj enkrat na tri leta (glede na povprečno mesečno porabo vode), obračuna pa se mesečno preko položnice.

Storitev obračunamo mesečno, in sicer skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami. V ceno je poleg izvedbe praznjenja vključena tudi pregled in izdelava poročila o obratovanju male hišne čistilne naprave za čiščenje odpadne vode, ki se izvaja ravno tako enkrat na tri leta. Enota za obračun je količina porabljanje pitne vode v m3, odčitane na vodomeru (DN 20). Za tiste objekte, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje je skladno z zakonodajo določena normirana poraba in sicer 0,15 m3/osebo/dan.

V stroških omrežnine so zajeti stroški infrastrukture kjer se odpadna voda čisti in obdeluje odvečno blato, to pa je v našem primeru na Centralni čistilni napravi Novo mesto.

Oprostitev plačila za kmetijska gospodarstva

Gospodinjstva, ki se ukvarjajo z registrirano kmetijsko dejavnostjo (MID) ter imajo potrdilo o staležu živali, imajo možnost, da skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu goščo ali blato iz MKČN zmešajo z gnojevko v gnojni jami, ki je zgrajena skladno s predpisi, ter jo v najmanj šestih mesecih po skladiščenju uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu. V tem primeru so opravičeni obveznosti praznjenja greznic in MKČN s strani izvajalca javne službe. Uporabnik izpolni spodnji obrazec Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja greznic in MKČN skupaj z izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN.

Z vlogo za oprostitev uporabnik hkrati podpiše tudi izjavo o ravnanju z greznično goščo ali blatom MKČN, s čimer se obvezuje:

  • da bo vsako morebitno spremembo, ki vpliva na oprostitev plačila, javil izvajalcu javne službe;
  • da bo pred potekom treh let predložil novo Vlogo za oprostitev izvajanja storitve, sicer se ga uvrsti v evidenco praznjenja in se mu prične zaračunavati stroške; da bo vodil evidenco o ravnanju z blatom. O vsaki praznitvi greznične gošče ali blata MKČN v gnojno jamo bo letno poročal izvajalcu javne službe. Za to je na voljo obrazec Poročilo o praznjenju grezničnih gošč in blata MKČN v gnojno jamo (vlogo in obrazec najdete na spletni strani podjetja).
Vsebinsko kazalo