Vodomere menjamo v sklopu redne menjave, ki je zakonsko predpisana na vsakih 5 let. V letošnjem letu predvidevamo, da bomo zamenjali do 3.500 vodomerov, v naslednjih petih letih pa bi z volumetričnimi vodomeri opremili vsa merilna mesta. Menjava vodomera je za uporabnika brezplačna, ker storitev redne menjave poravnamo iz postavke števnina.

Kako deluje?

Volumetrični vodomer se od klasičnega večnatočnega (turbinskega) vodomera razlikuje v načinu delovanja. Medtem ko se pri klasičnemu vodomeru vrti turbina, katere gibanje se prenaša na številčnico, se pri volumetričnem vodomeru polni in prazni komora, ki vrti številčnico. Zaradi načina delovanja so volumetrični vodomeri natančnejši od predhodnih vodomerov, poleg tega pa imajo tudi možnost enostavne montaže radijskega oddajnika in možnost zamenjave merilnega vložka brez izgradnje ohišja vodomera. Po petih letih se na vodomeru zamenja samo merilni vložek, ki je že tovarniško umerjen in overjen. Zamenjava je zaradi tega enostavnejša, delavec pa jo z uporabo lahkega ročnega orodja hitro opravi.

Sporočanje stanja števca

Stanje vodomera lahko hitro in enostavno oddate v portalu eKomunala. Vaš prispevek nam bo pomagal pri načrtovanju in optimizaciji oskrbe z vodo, kar bo koristilo vsem uporabnikom.

Več o eKomunali Moja eKomunala

Daljinsko odčitavanje

Na glavi vodomera je montiran radijski oddajnik, ki omogoča prenos stanja porabe preko radijskih valov. Odajnik ima svoj vir energije, tako da ne potrebuje priključka na električno omrežje. Vgrajena baterija zagotavlja delovanja oddajnika vsaj 10 let, kar zadošča za dve redni menjavi. V idealnih pogojih lahko vodomer odčitamo že na oddaljenosti do 100 metrov od vodomernega jaška. Pogoj za dober domet radijskega signala pa je, da med popisovalcem in vodomerom ni zgradb ali drugih pregrad, ki bi ovirale radijski signal. V praksi se je pokazalo, da večino vodomerov odčitamo na oddaljenosti okoli 30 m, če se vodomer nahaja v klasičnem hišnem vodomernem jašku. Prav tako je možno daljinsko odčitovanje vodomerov, ki so montirani v kleteh večstanovanjskih zgradb, vendar pa je v teh primerih »vidnost« vodomera nekoliko slabša. Popis vodomerov se lahko opravi tudi iz vozila, pogoj pa je, da se vozilo premika z ustrezno hitrostjo, ki ne sme biti previsoka. 

Z nepovratnim ventilom

Nov vodomer se od starega razlikuje tudi po tem, da ima že vgrajen nepovratni ventil, ki onemogoča pretok vode v obratni smeri. Uporabniki naj v primerih, ko pride do puščanja varnostnega ventila neposredno po zamenjavi vodomera, preverijo delovanje razteznostne posode.

Med prvimi v Evropi

Komunala Novo mesto bo z omenjenim načinom odčitavanja vodomerov prva v Sloveniji in po nam znanih podatkih tudi ena prvih v Evropski skupnosti, ki bo v tolikšnem obsegu prešla na radijski način odčitavanja, za porabnike pa to pomeni kvalitetnejšo storitev obračuna in točen podatek o stanju vodomera tudi v primeru njegove nedostopnosti.

Vsebinsko kazalo