Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, SRG 94/02449 Št. vložka: 1/00098/00
Predsednik nadzornega sveta dr.Tomaž Savšek. Osnovni kapital 3.939.510,00 EUR
Vrsta organizacije Javno podjetje - družba z omejeno odgovornostjo
Odgovorna uradna oseba direktor Bojan Kekec, mag.
Matična številka 5073120
Id. številka za DDV SI13503766
Transakcijski račun 03150-1000002272 odprt pri SKB banki
Šifradejavnosti 36.000
Velikost podjetja Srednje veliko
Predsednik nadzornega sveta dr. Tomaž Savšek
Certifikati podjetja Sistema vodenja kakovosti po zahtevah standardov iso 9001
Sistema varovanja okolja po zahtevah standarda iso 14001
Družini prijazno podjetje
Srcu prijazno podjetje
Pijmo vodo iz pipe

Komunala Novo mesto d. o. o. je organizirana kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in odgovornosti pa je družba z omejeno odgovornostjo.

Ustanoviteljice družbe so Mestna občina Novo mesto, občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice.

Dejavnosti KomunaleNovo mesto

Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja (v posamezni občini v skladu z odlokom) naslednje obvezne gospodarske javne službe:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (razen v občini Šentjernej),
 • ravnanje s komunalnimi odpadki ,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto),
 • čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto),

in naslednje izbirne gospodarske javne službe:

 • tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem in vzdrževanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi deli,
 • tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda (praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij...),
 • upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto),
 • urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto).

Organigram podjetja

Eva FILEJ RUDMAN
Vodja sektorja za splošne zadeve
Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
 • Ponedeljek, sreda in petek
  08:00 - 13:00

Seznam predpisov z delovnega področja podjetja

Dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se izvajajo skladno z občinskimi odloki in ostalimi zakoni in predpisi.

 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o vodah
 • Zakon o varstvu okolja
 • Zakon o gospodarskih družbah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Gradbeni zakon
 • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.

Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

 • Izdaja projektne pogoje in mnenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na čistilno napravo in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
 • Izdaja smernice za pripravo OPPN, projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji za področje ravnanja z odpadki.
 • Podjetje kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po vsakokrat veljavni zakonodaji s področja javnih naročil.
 • Podjetje odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku.
 • Reklamacijski postopki uporabnikov.
Seznam javnih evidenc

• Kataster vodovodnega omrežja
• Kataster kanalizacijskega omrežja
• Kataster hidrantov
• Kataster ravnanja z odpadki
• Kataster javnih površin
• Kataster grobov

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • Poslovni informacijski sistem
 • Kadrovski informacijski sistem
 • Elektronska evidenca prisotnosti na delu z obračunom plač
 • Evidenca osnovnih sredstev
 • Ceniki

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 • Sporočila za javnost (na spletni strani podjetja)
 • Obvestila na zadnji strani računov za storitve ali priložena k računom
 • Ostala obvestila uporabnikom,
 • Obrazci na spletni strani podjetja

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • pisno ali v elektronski obliki na naslova elektronske pošte eva.filejrudman@komunala-nm.si


Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu zakona omenjenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Uredba v 19. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

Stroške posredovanja informacij javnega značaja so določeni v 16., 17. in 18. členu predmetne uredbe.

Ponovna uporaba informacij javnega značaja

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih od 20. do 26.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
 • informacije o ravnanju z odvečnim odpadnim blatom,
 • informacije o evidencah dejavnosti obdelave na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • informacije o investicijskih vlaganjih v infrastrukturo,
 • informacije o lastništvu, datumu, postopkih in dokumentaciji vodovodnih in kanalizacijskih priključkov.

Stroškovnik

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja je izdelan stroškovnik, na podlagi katerega zaračunavamo materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

Uporablja se enotni stroškovnik, ki je objavljen v 17. členu te Uredbe:

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je organ nabavil USB-ključek,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Cenik velja od 10. 1. 2018 do spremembe cenika v Uredbi.

Vsebinsko kazalo