Služba za projektiranje izdeluje projekte od tehničnih rešitev (TR), idejne zasnove (IZS), dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) do projektne dokumentacije izvedenih del (PID). V okviru projektne dokumentacije se izvede tudi popis del in ocena stroškov projekta. Projektantska služba se zavezuje k uresničevanju trajnostnega razvoja komunalne infrastrukture. Dela in naloge te službe so široko usmerjena ter vključujejo naslednje ključne dejavnosti:

Načrtovanje in projektiranje infrastrukture:

Služba za projektiranje prevzema ključno vlogo pri načrtovanju in projektiranju komunalne infrastrukture. To vključuje izdelavo tehničnih načrtov, risb in specifikacij za vodovodne, kanalizacijske, in druge komunalne projekte. Projektiranje poteka v skladu z veljavnimi standardi, smernicami in zakonodajo.

Analiza tehničnih pogojev:

Služba izvaja detajlne analize tehničnih pogojev, ki vključujejo študije izvedljivosti, ocene potrebne infrastrukture ter identifikacijo potrebnih tehničnih rešitev. Izdelujemo tudi projektne naloge in idejne rešitve s področja vodooskrbe in kanalizacije. S tem zagotavlja, da so projekti optimalno prilagojeni specifičnim zahtevam posameznih območij. 

Usklajevanje s pristojnimi organizacijami:

Sodelovanje s pristojnimi organi na lokalni in državni ravni je ključno za učinkovito izvedbo projektov. Služba vzpostavlja in vzdržuje konstruktiven dialog s pristojnimi organi, pridobiva dovoljenja ter zagotavlja usklajenost projektov z vsemi predpisi.

Inovacije in sodobne tehnologije:

Služba sledi inovacijam in sodobnim tehnologijam na področju projektiranja infrastrukture. Vključuje nove pristope, ki prispevajo k učinkovitosti, trajnosti in zanesljivosti komunalne infrastrukture.

Sodelovanje z drugimi sektorji:

Pomemben del nalog je tudi sodelovanje z drugimi sektorji znotraj podjetja. 

Vsebinsko kazalo